Kennismaken
Menu
Sluiten

Eigen vermogen berekenen

Geplaatst op 18-03-2024

Aan de rechterzijde van de balans, ook wel de creditzijde genoemd, staat het eigen vermogen. Het is een financiële term die je veel hoort. Maar wat zegt het precies en hoe kan het worden geïnterpreteerd? In de kennisblog van deze week gaan we verder in op de term ‘eigen vermogen’.

Wat is eigen vermogen

Eigen vermogen verwijst naar het deel van de totale activa van een onderneming dat wordt gefinancierd door de eigenaren of aandeelhouders zelf. Het vertegenwoordigt het eigenaarschap van de onderneming en dient als maatstaaf voor de financiële stabiliteit en gezondheid van het bedrijf.

In eenvoudige bewoordingen is eigen vermogen het verschil tussen bezittingen van een onderneming (de totale activa op de balans) en de schulden zoals leningen en openstaande rekeningen. Het is wat er overblijft voor de eigenaren nadat alle verplichtingen zijn betaald.

Het belang van eigen vermogen
Eigen vermogen is van essentieel belang voor een onderneming en speelt een grote rol in de beoordeling van de financiële gezondheid, stabiliteit en groeipotentieel. Het fungeert als een buffer, waardoor het bedrijf stabiel kan blijven in economisch uitdagende tijden. Een gezond eigen vermogen vermindert de afhankelijkheid van externe financiering. Het verbetert de kredietwaardigheid, waardoor het aantrekken van financiering tegen gunstige voorwaarden eenvoudiger wordt. Bovendien vertegenwoordigt het deel wat beschikbaar is voor eigenaren, waardoor uitkeringen zoals dividenden mogelijk zijn. Bij beursgenoteerde ondernemingen kan dit het vertrouwen van aandeelhouders vergroten en een positieve invloed hebben op de aandelenkoers.

Kortom, een evenwichtige mix van eigen vermogen en vreemd vermogen draagt bij aan een gezonde financiële structuur en verstrekt de positie van het bedrijf in de zakelijke omgeving.

Toename of afname van het eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming kan variëren als gevolg van verschillende factoren. Het kan toenemen door het realiseren van winst wat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Andere factoren zijn kapitaalinjecties (privé stortingen) van de eigenaren, uitgifte van aandelen aan investeerders of een positieve herwaardering van activa, zoals onroerend goed.

Het eigen vermogen kan daarentegen afname als gevolg van een gerealiseerd verlies. Dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot een negatief eigen vermogen. Het uitkeren van dividend aan aandeelhouders (of privé opnamen) is ook een belangrijke factor die het eigen vermogen vermindert. Het terugkopen van eigen aandelen uit de markt en een negatieve herwaardering van activa zorgen ook voor een verlaging van het eigen vermogen.

Berekening van het eigen vermogen
Voor het berekenen van het eigen vermogen van een onderneming bestaat de eenvoudige formule: eigen vermogen = totale activa – totale schulden. Hiervoor wordt de balans van de onderneming gebruikt. De activa betreffen alle bezittingen van de onderneming zoals onroerend goed, machines, voorraden, debiteuren en het saldo liquide middelen. Hier worden de schulden vanaf getrokken die aan de passiva zijde van de balans staan zoals leningen, openstaande rekeningen en belastingverplichtingen. Een positief resultaat geeft aan in hoeverre de onderneming financieel stabiel is, hoe hoger het eigen vermogen, hoe stabieler het bedrijf. Een negatief eigen vermogen laat zien dat de onderneming financiële moeilijkheden heeft of heeft gehad.

Het eigen vermogen van een B.V.

Het eigen vermogen van een B.V. kan worden berekend middels de volgende formule:

Eigen vermogen = maatschappelijk kapitaal – aandelen in portefeuille (samen geplaats kapitaal) + reserves

Maatschappelijk kapitaal
Maatschappelijk kapitaal, ook wel maatschappelijk aandelenkapitaal genoemd, is het maximale bedrag dat een B.V. mag uitgeven door de uitgifte van aandelen, vastgesteld bij de oprichting en opgenomen in de statuten. Het vertegenwoordigt de bovengrens van het totale aandelenkapitaal dat de B.V. kan creëren.

Geplaatst kapitaal
Geplaatst kapitaal is het werkelijk uitgegeven en door aandeelhouders verworven deel van het maatschappelijk kapitaal, het bedrag dat feitelijk is betaald voor verworven aandelen. Bij oprichting kan slechts een deel van het maatschappelijk kapitaal worden geplaatst, maar dit kan in de loop van de tijd worden verhoogd door nieuwe aandelen uit te geven.

Reserves
Reserves vormen een belangrijk onderdeel van het eigen vermogen van een B.V. Deze reserves representeren opgebouwde winsten die niet als dividend zijn uitgekeerd aan aandeelhouders. Ze dienen als financiële buffer en kunnen verschillende vormen aannemen, zoals wettelijke reserves en statutaire reserves, afhankelijk van de juridische vereisten en beslissingen van de B.V. Reserves dragen bij aan de stabiliteit van het eigen vermogen en bieden bescherming tegen financiële tegenvallers. Ze kunnen worden aangewend voor investeringen, het dekken van verliezen, of als dividenduitkeringen aan aandeelhouders. Reserves vormen een aanvulling op het maatschappelijk en geplaatst kapitaal.

We kunnen concluderen dat een evenwichtige mix van eigen vermogen en vreemd vermogen draagt bij aan een financieel gezonde onderneming. Onze adviseurs zijn de aangewezen sparringpartner als het gaat om de financiële gezondheid van je onderneming. Ze kijken graag met je mee.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je eigen vermogen?

Voor het berekenen van het eigen vermogen van een onderneming bestaat de eenvoudige formule:
eigen vermogen = totale activa – totale schulden.
Hiervoor wordt de balans van de onderneming gebruikt.

Meer artikelen