Kennismaken
Menu
Sluiten

Kapitaal

Kapitaal is een onmisbaar element voor elk bedrijf, groot of klein. Het omvat zowel eigen vermogen als vreemd vermogen en is nodig voor groei, dagelijkse operaties en innovatie. 

Kapitaal, wat is dat?
Kapitaal is een veelgebruikt begrip in de financiële wereld en verwijst naar alle financiële middelen die een bedrijf heeft om de bedrijfsactiviteiten mee te financieren. Dit kan bestaan uit geld, machines, gebouwen, voorraden en andere middelen die bijdragen aan het genereren van inkomsten. Kapitaal is essentieel voor de groei en het voortbestaan van een onderneming.

Welke soorten kapitaal zijn er?
Er zijn verschillende soorten kapitaal die een bedrijf kan bezitten:

Eigen vermogen: Dit is het geld dat door de eigenaren of aandeelhouders in het bedrijf is geïnvesteerd. Het omvat ingehouden winsten en kapitaalinjecties van de eigenaren.
Vreemd vermogen: Dit zijn de leningen en andere schulden die een bedrijf aangaat om zijn activiteiten te financieren. Voorbeelden zijn leningen, obligaties en crediteuren.
Werkkapitaal: Dit is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden en debiteuren) en de kortlopende schulden. Het geeft aan hoeveel liquide middelen een bedrijf heeft om zijn dagelijkse activiteiten te financieren.

Hoe kapitaal berekenen?
Kapitaal kan op verschillende manieren worden berekend, afhankelijk van het type kapitaal dat wordt bedoeld:

Eigen Vermogen: Dit wordt berekend door de totale activa van het bedrijf te verminderen met de totale schulden. De formule is: Eigen Vermogen = Totale Activa – Totale Schulden.
Werkkapitaal: Dit wordt berekend door de vlottende activa te verminderen met de kortlopende schulden. De formule is: Werkkapitaal = Vlottende Activa – Kortlopende Schulden.

Is kapitaal eigen vermogen?
Kapitaal en eigen vermogen worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn niet hetzelfde. Eigen vermogen is een vorm van kapitaal, namelijk het deel dat door de eigenaren is ingebracht of is overgebleven na het betalen van alle schulden. Kapitaal omvat echter zowel eigen vermogen als vreemd vermogen (leningen en schulden).

Waar staat kapitaal op de balans?
Op de balans van een bedrijf wordt kapitaal weergegeven in twee hoofddelen:

Eigen vermogen: Dit staat aan de passivakant van de balans en omvat zaken als aandelenkapitaal, ingehouden winsten en reserves.
Vreemd vermogen: Dit staat ook aan de passivakant van de balans en omvat kortlopende en langlopende schulden zoals bankleningen, obligaties en crediteuren.

Waarom kapitaal beschikbaar stellen?
Het beschikbaar stellen van kapitaal is belangrijk om verschillende redenen:

Groei en uitbreiding: Kapitaal is nodig om nieuwe projecten te financieren, nieuwe markten te betreden en bedrijfsuitbreidingen te realiseren.
Operationele continuïteit: Bedrijven hebben kapitaal nodig om hun dagelijkse operaties te ondersteunen en te zorgen voor voldoende werkkapitaal.
Innovatie en concurrentie: Door te investeren in nieuwe technologieën en innovatie, kunnen bedrijven hun concurrentiepositie verbeteren.

Conclusie
Kapitaal is een onmisbaar element voor elk bedrijf, groot of klein. Het omvat zowel eigen vermogen als vreemd vermogen en is nodig voor groei, dagelijkse operaties en innovatie.