Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met Persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: Eijgen finance
Adres: Harlingersingel 23
Postcode / Plaats: 8913 CJ  Leeuwarden
Contactpersoon: Johan Westra
e-mailadres: secretariaat@eijgenfinance.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw Persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
–   het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
–   om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
–   voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Wat is verwerken van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn Persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van rechtspersonen zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met uw Persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens:

Van wie verwerken we Persoonsgegevens
We verwerken Persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad zoals
–  Klanten en hun vertegenwoordigers
–  Iedereen die interesse toont in Eijgen finance of onze diensten
–  Iedereen die op een of andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers,
bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties;
–  Zekerheidsgegevens, bijvoorbeeld een borg;
–  Toekomstige klanten.

Wat verwacht Eijgen finance van bedrijven en organisaties?
Geeft uw bedrijf organisaties persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) aan ons door? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert. Zelf verzamelen we ook gegevens, van medewerkers of bestuurders, dus zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat we deze uit het Handelsregister opvragen. Deze leggen we ook vast. We verwachten dat u uw medewerkers en bestuurders ook hierover informeert. U kunt deze Privacy Verklaring aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun Persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Deze Privacy Verklaring gaat over verwerkingen van Persoonsgegevens door Eijgen finance en haar franchisenemers. Als de wet ons dat toestaat, kunnen gegevens worden uitgewisseld binnen Eijgen finance en haar franchisenemers. Een overzicht van onze franchisenemers is op onze site te vinden.

Welke Persoonsgegevens verwerken we?  

Soort gegevensWat voor gegevens kunnen dit zijnVoorbeeld gebruik van deze gegevens door Eijgen finance
Gegevens over wie u bentNaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens op uw ID bewijsVoor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen
Gegevens over en voor overeenkomstenGegevens over uw financiële situatie in verband met de aan te vragen financiering, zoals loonstroken en de waarde van uw woning of bedrijfspand.Om te beoordelen of een product bij u past.
Bijzondere PersoonsgegevensBurgerservicenummerWij gebruiken uw BSN om aan de geldverstrekker uw gegevens door te geven.
Vastlegging e-mails / correspondentieE-mails of brieven die u aan ons verstuurd.We gebruiken de correspondentie vanwege wettelijke verplichtingen of voor het leveren van bewijs. Maar ook voor de verbetering van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze websiteCookies
IP adres
Om onze diensten te kunnen gebruiken en om fraude tegen te gaan. Ook gebruiken we deze gegevens voor het verbeteren van onze website of voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.
Gegevens die we van andere partijen ontvangenGegevens van de KVK, Bureau Kredietregistratie, Kadaster en gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming hebt gegeven om gegevens te delen.Wij gebruiken deze gegevens om te controleren of u een financiering kunt krijgen of om de waarde van uw woning of bedrijfspand te controleren.
Gegevens die we ontvangen omdat u toestemming heeft gegeven voor aanbiedingen of benadering door ons.
Gegevens die we met andere partijen delenFinanciële gegevens, adviesgegevens, hypotheekgegevens, gegevens die we verstrekken aan andere partijen om te helpen bij onze dienstverlening, gegevens die u ons heeft gevraagd te delen met een andere partij.Wij zijn verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst en onze toezichthouders. Andere partijen die namens ons gegevens verwerken omdat we hen inschakelen bij onze dienstverlening. U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen met een derde, bijvoorbeeld door uzelf te identificeren.
Gegevens die we nodig hebben ter bestrijding van fraude, voor uw en onze veiligheid en ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorismeGegevens die we opslaan in ons register zoals cookies en IP adressen.We kunnen uw IP adres, apparaat gegevens en cookies gebruiken ter bestrijding van internetfraude (DDoS aanvallen) en Botnets.

 

Hoe komen we aan uw Persoonsgegevens?
We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening. Ook kunnen we uw gegevens ontvangen van franchisenemers of van andere financiële instellingen in het kader van fraude-, witwas- of terrorismebestrijding.

We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. Als u een krediet aanvraagt, ontvangen we bijvoorbeeld gegevens van BKR. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

Waarvoor gebruiken we uw Persoonsgegevens en met welk doel?
Uw financieringsaanvraag kunnen wij alleen goed uitvoeren als we u goed kennen. Daarvoor hebben wij uw Persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Dit doen we om uw aanvraag goed te kunnen uitvoeren, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken. We verwerken gegevens voor de volgende doelen

–  Om een relatie met u te kunnen aangaan
–  Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren
–  Voor de veiligheid en integriteit van u en de financiële sector
–  Voor de ontwikkelingen en verbetering van onze producten en diensten
–  Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
–  Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan uit te voeren
–  Om wettelijke verplichtingen na te komen
–  Voor uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management
–  Voor archivering, wetenschappelijk of voor statistische doelen.

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid van 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Eijgen finance.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de vastgestelde doelen kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, juridische procedures of voor statistische doeleinden.

Verwerkt Eijgen finance ook bijzondere Persoonsgegevens zoals BSN?
Bijzondere Persoonsgegevens zoals BSN verwerken wij alleen als het noodzakelijk is.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen Eijgen finance hebben alleen personen toegang tot uw Persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heeft u bij ons?
Met deze Privacy Verklaring informeren wij u over wat wij doen met uw gegevens. Soms moeten we meer informatie geven. Bijvoorbeeld als we uw gegevens vastleggen in ons datalekregister. Dan informeren wij u apart door middel van een brief of een e-mail of op een andere door ons gekozen wijze.

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Eijgen finance om de gegevens te verwerken.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of verwerking van uw Persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij één van onze vestigingen of bij ons secretariaat op secretariaat@eijgenfinance.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen we deze Privacy verklaring wijzigen?
Ja, onze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meeste actuele versie van onze privacy verklaring kunt u ook inzien op onze website