Kennismaken
Menu
Sluiten

Eigen vermogen

Eigen vermogen is een belangrijk onderdeel van de financiële structuur van een bedrijf en geeft inzicht in de financiële gezondheid en stabiliteit.

Wat is eigen vermogen?
Eigen vermogen is het deel van de totale activa van een bedrijf dat door de eigenaren is ingebracht en behouden. Het vertegenwoordigt het netto vermogen van het bedrijf, oftewel de waarde die overblijft als alle schulden zijn afbetaald. Eigen vermogen is een belangrijke indicator van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Welke soorten eigen vermogen zijn er?
Er zijn verschillende soorten eigen vermogen, waaronder:

Geplaatst Kapitaal: Het bedrag dat aandeelhouders hebben ingebracht door aandelen te kopen.
Ingehouden Winst: Winst die niet is uitgekeerd als dividend maar is behouden voor herinvestering in het bedrijf.
Agioreserve: Het bedrag dat boven de nominale waarde van aandelen is betaald door aandeelhouders.

Waar bestaat eigen vermogen uit?
Eigen vermogen bestaat uit verschillende componenten:
– Geplaatst kapitaal
– Ingehouden winst
– Agioreserve
– Wettelijke en statutaire reserves: Reserves die wettelijk of statutair verplicht zijn aan te houden.
– Overige reserves: Niet-specifieke reserves die het bedrijf vrijwillig heeft aangehouden.

Waar staat eigen vermogen op de balans?
Eigen vermogen staat aan de passivazijde van de balans, onder het kopje “Eigen Vermogen”. Hierin worden alle componenten van het eigen vermogen opgesomd, zoals geplaatst kapitaal, ingehouden winst en reserves.

Hoe eigen vermogen berekenen?
Eigen vermogen kan worden berekend met de volgende formule:

Eigen Vermogen = Totale Activa − Totale Passiva

Dit betekent dat je de totale waarde van alle bezittingen van het bedrijf vermindert met de totale waarde van alle verplichtingen. Het resultaat is het eigen vermogen.

Conclusie
Eigen vermogen is een belangrijk onderdeel van de financiële structuur van een bedrijf en geeft inzicht in de financiële gezondheid en stabiliteit. Het bestaat uit verschillende componenten zoals geplaatst kapitaal, ingehouden winst en reserves, en staat aan de passivazijde van de balans. Door het eigen vermogen te berekenen, krijg je als ondernemer een beter beeld van de waarde en de financiële positie van je bedrijf.