Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat is EBITDA?

Geplaatst op 30-10-2023

In verschillende situaties komt het begrip EBITDA naar voren, zoals bij investeringen, financieringsaanvragen of bedrijfsovernames. EBITDA is een belangrijke maatstaaf voor zowel ondernemingen als financiers. Het is namelijk een winstbegrip wat niet makkelijk te manipuleren is en daarom zijn bedrijven goed te beoordelen aan de hand van hun EBITDA. Het geeft inzicht in de operationele prestaties van een bedrijf.

In deze kennisblog geven we een heldere uitleg over de betekenis van EBITDA en waar je deze term tegen kunt komen.

Definitie en belang van EBITDA

EBITDA is een financiële afkorting voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. In het Nederlands is dat het bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen op materiele- en immateriële activa. Het geeft inzicht in de operationele winstgevendheid en weerspiegelt de operationele cashflow van een onderneming. Niet-operationele kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit helpt bij het beoordelen van hoe goed een bedrijf presteert op zijn kernactiviteiten. Tevens maakt de EBITDA het makkelijker om de prestaties van een bedrijf te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector of branche. Hiermee krijgt men een beeld van hoe efficiënt het bedrijf opereert.

Let hierbij wel op of het bedrijf over bijvoorbeeld een eigen pand beschikt. De kapitaalslasten van dit pand blijven buiten de EBITDA, huurkosten zitten echter wel in de operationele kosten waardoor de EBITDA bij een huurpand lager is. Dit geeft aan dat je ook bij een vergelijking op moet letten.

EBITDA en Cashflow
EBITDA en cashflow zijn beide maatstaven die iets zeggen over de geldstromen van een bedrijf. Er zijn echter belangrijke verschillen. EBITDA is een winstcijfer op basis van omzet en kosten. Het weerspiegelt niet direct de cashflow op basis van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. EBITDA kan worden beschouwd als een tussenstap in de richting van cashflow. Op de EBITDA worden in mindering gebracht de te betalen belasting, mutaties in het werkkapitaal, te betalen financieringslasten (rente en aflossing) en investeringsuitgaven om tot de uiteindelijke cashflow te komen. Zo is het mogelijk dat een bedrijf een positieve EBITDA heeft, maar een negatieve cashflow als gevolg van hoge financieringslasten of investeringsuitgaven.

Begrippen rondom EBITDA

De EBITDA wordt berekend aan de hand van de winst en verliesrekening van een bedrijf. De volgende onderdelen van de winst en verliesrekening hebben invloed op de EBITDA.

Omzet: Het totale bedrag dat een bedrijf genereert door de verkoop van goederen of diensten gedurende een bepaalde periode.

Inkoopwaarde: Ook bekend als kostprijs van de omzet en vertegenwoordigt de kosten die rechtstreeks verband houden met de productie of aankoop van goederen die een bedrijf verkoopt en die nodig zijn om die goederen beschikbaar te maken voor verkoop.

Brutowinst: Dit betreft het verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde.

Operationele kosten: Deze kosten omvatten uitgaven die rechtstreeks verband houden met de kernactiviteiten van een bedrijf en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Rentebaten en rentelasten: Rentebaten zijn de inkomsten die een bedrijf genereert uit financiële activa zoals spaarrekeningen of leningen aan derden. Rentelasten zijn de kosten die een bedrijf moet betalen in verband met de financiering van zijn activiteiten zoals rente op leningen of rekening courant kredieten.

Afschrijvingen: Dit zijn boekhoudkundige kosten die worden toegepast om de waardevermindering van materiële activa over de tijd weer te geven.

Afboekingen: Ook wel bekend als waardeverminderingen. Het betreft een boekhoudkundige aanpassing om de waardedaling van activa of investeringen in de cijfers weer te geven. Afboekingen worden gedaan wanneer de waarde van een activum lager is dan de boekwaarde.

Bijzondere resultaten: Dit zijn financiële gebeurtenissen of transacties die niet als onderdeel van de normale lopende bedrijfsactiviteiten van een onderneming worden beschouwd. Bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijfsonderdeel of de kosten van een herstructurering.

Nettowinst: Het geeft de winst van een bedrijf weer na aftrek van alle kosten, belastingen en andere uitgaven.

Om een beeld te geven hoe deze begrippen zich verhouden tot de EBITDA is een rekenvoorbeeld uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld

Laten we een eenvoudig rekenvoorbeeld gebruiken om de EBITDA te berekenen voor een fictieve onderneming. Wij hebben de volgende winst en verliesrekening van het bedrijf.

 

Omzet                                     EUR 700.000

Inkoopwaarde                        EUR 250.000

Brutowinst                             EUR 450.000

Operationele kosten              EUR 275.000

Afschrijvingen                        EUR 75.000

Afboekingen                          EUR 10.000

Rentelasten                            EUR 20.000

Bijzondere resultaten            EUR 0

Belastingen                            EUR 15.000

Nettowinst                             EUR 55.000

 

De EBITDA is in dit geval op twee manieren te berekenen.

  • Volgens de formule Nettowinst + Rentelasten + Belastingen + Afschrijvingen + Afboekingen + Bijzondere resultaten. Voor bovenstaande resultatenrekening komt dat op de volgende berekening EUR 55.000 + EUR 20.000 + EUR 15.000 + EUR 75.000 + EUR 10.000 + EUR 0 = EUR 175.000
  • Of volgens de formule Brutowinst – Operationele kosten, in bovenstaande resultatenrekening EUR 450.000 – EUR 275.000 = EUR 175.000

Conclusie

EBITDA is een nuttige maatstaaf om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen. Het geeft echter geen volledig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf. Om een goed beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf te vormen is de EBITDA in combinatie met andere financiële maatstaven nodig. Wil je eens sparren over de EBITDA van jouw bedrijf of wil je hulp bij het analyseren van de financiële gezondheid van jouw bedrijf? Neem contact op met een Eijgen adviseur bij jou in de buurt.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Rudy Groeneveld.

Vind jouw adviseur

Veelgestelde vragen

Wat is EBITDA?

In verschillende situaties komt het begrip EBITDA naar voren, zoals bij investeringen, financieringsaanvragen of bedrijfsovernames. EBITDA is de afkorting voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. In het Nederlands is dat het bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen.

EBITDA is een belangrijke maatstaaf voor zowel ondernemingen als financiers. Het is namelijk een winstbegrip wat niet makkelijk te manipuleren is en daarom zijn bedrijven goed te beoordelen aan de hand van hun EBITDA. Het geeft inzicht in de operationele prestaties van een bedrijf.

Wat is een gezonde EBITDA?

Wat een gezonde EBITDA is, is voor elk bedrijf weer anders. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de branche waar je in werkzaam bent, het type bedrijf, welke financieringen er al zijn.

Zo kan bijvoorbeeld in de metaalbewerking hoge EBITDA marges worden gerealiseerd van 25% – 30% van de omzet terwijl in de Retail branche een EBITDA marge van 10% – 15% van de omzet al goed is.

Meer artikelen