Kennismaken
Menu
Sluiten
Herfinancieren bij een hoge rente

De rentes zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De 5 jaars IRS bijvoorbeeld zat vorig jaar nog onder de 1% en is inmiddels gestegen naar 3,04%. Dit betekent voor een ondernemer dat wanneer de rentevast periode afloopt of een herfinanciering plaats vindt, hij/zij te maken krijgt met een hogere rente. Dit heeft invloed op de maandelijkse uitgaven en daarom is het goed om de nieuwe situatie vooraf goed in beeld te brengen. Wat worden de nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen en welke mogelijkheden zijn er om deze te beïnvloeden?

Daarbij is het goed om uit te leggen dat het rentepercentage wat een financier vraagt is opgebouwd uit drie* componenten, de funding, de liquiditeitsopslag en de risico-opslag.

Funding: Dit is de rente die wordt berekend op basis van de kosten die een financier maakt om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Deze rente kan variëren afhankelijk van de looptijd en de marktomstandigheden. Als klant heb je hier geen invloed op. De afgelopen periode zijn de rentes op de kapitaalmarkt flink gestegen.

De liquiditeitsopslag: Deze wordt rechtstreeks gelieerd aan de mate waarop de bank in staat is op de kapitaalmarkt geld aan te trekken. Dit verschilt per bank en banken zijn hierin niet transparant omdat dit concurrentie gevoelige informatie is.

Risico opslag: Dit is een extra margedie een financier in rekening brengt om het risico van het verstrekken van een financiering te compenseren. Hoe hoger het risico op het niet kunnen terugbetalen van de financiering, hoe hoger de risico-opslag zal zijn. Op deze risico-opslag heb je als klant wel degelijk invloed.

Om de risico-opslag te bepalen maakt de financier een risico score van jouw bedrijf. Deze wordt bepaald door een combinatie van factoren zoals de bedrijfstak waarin jouw bedrijf opereert, de grootte van het bedrijf en de financiële resultaten. Zorg dat de financier beschikt over de actuele gegevens van jouw bedrijf. Als de afgelopen jaren de financiële resultaten van jouw onderneming zijn verbeterd kan dit een positieve invloed hebben op de risico-opslag.

Een ander onderdeel van de risico-opslag is de waarde van het onderpand in verhouding tot de uitstaande financiering. Hoe hoger de waarde van het onderpand ten opzichte van de financiering, hoe lager de risico-opslag. Een actueel taxatierapport van het onderpand waaruit een hogere waarde blijkt kan dus jouw risico-opslag positief beïnvloeden.

Niet alleen de rente, maar ook de aflossingen zijn onderdeel van de maandelijkse financieringslasten. Het is goed om ook de aflossingen kritisch tegen het licht te houden. Zijn deze nog wel passend in relatie tot de waarde van het onderpand,de ontwikkelingen binnen jouw bedrijf, jouw strategie en de bedrijfstak waarin je actief bent?

Op het moment dat je rentevastperiode afloopt of dat je moet herfinancieren is het belangrijk bovenstaande aspecten goed in beeld te hebben en te beschikken over actuele informatie. Dan kun je namelijk ook vergelijkende offertes opvragen bij andere financiers en de beste keuze maken in financieringsvoorwaarden en condities die bij jouw bedrijf passend zijn. In de huidige markt zijn de verschillen aanzienlijk.

Ook voor verhuurd vastgoed is het van belang om de rentevast periode te monitoren en bij het aflopen van de lening goed te kijken naar de opties. Ga je als eigenaar in op het nieuwe rente aanbod van de bank of is het in de huidige tijd van rente schommelingen verstandig om ook eens verder te kijken? Tijdig actie nemen kan zorgen voor een mooie besparing. Informeer goed wat de mogelijkheden zijn. De adviseurs van Eijgen Finance staan je graag bij om de verschillende opties in beeld te brengen. Neem contact op om vrijblijvend jouw mogelijkheden te bespreken.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseurs Rudy Groeneveld, Thomas Peters en Eiko Keizer.

* Zie eerdere blog Rente, een ongrijpbaar begrip? Geplaatst op 10-08-22

Rente, een ongrijpbaar begrip?

Wat gaat de rente doen?
Een vraag die we regelmatig krijgen van ondernemers. Nu de Europese Centrale Bank (ECB) per 21 juli de rentes opschroefde is deze vraag meer relevant.  Wat betekent deze verhoging voor jouw zakelijke financiering?  En hoe werkt dat dan? Zes vragen om het begrip rente uit te leggen.

Wat heeft de ECB met mijn zakelijke financiering te maken?
De ECB voert een rentebeleid dat gericht is op een inflatie van circa 2%. Zij stuurt op 2% omdat ze van mening is dat een gematigde groei goed is voor de economie. Zo wordt er normaal geconsumeerd. Een middel om inflatie te sturen is de rente. Een renteverlaging stimuleert de bestedingen van consumenten en bedrijven waardoor de vraag en daardoor de prijs toeneemt. En andersom werkt het ook. Een renteverhoging remt de bestedingen waardoor het aanbod stijgt en de prijs afneemt. Sinds 2011 probeert de ECB de economie in de eurozone door renteverlagingen te stimuleren.

In 2014 was de rente zo laag dat de ECB naar een ander middel greep om de inflatie te bestrijden. Namelijk kwantitatieve verruiming. De ECB startte een aanzienlijk en onder economen niet onomstreden opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties. Hierdoor kwam er meer geld in de markt wat de consumptie moest verhogen en de inflatie op peil moest houden. Dit werkte. Echter niet oneindig. Meermaals is besloten het opkoopprogramma af te bouwen, maar in de praktijk is het nooit langjarig gestopt. Tijdens de coronacrisis verruimde de ECB zelfs het opkoopprogramma.

De reden dat de lage rente sinds begin dit jaar aanzienlijk toenam, komt doordat beleggers al rekening hielden met minder opkopen door de ECB, waardoor er minder geld in de markt zou komen. Hierdoor verkrapt het aanbod en stijgt de prijs.  Op 21 juli 2022 verhoogde de ECB haar depositierente (de rente die banken betalen om geld te stallen) van -0,5% naar 0%. Daarnaast verhoogde ze haar herfinancieringsrente van 0 % naar 0,5%. Dit is de rente die banken betalen als ze van de ECB lenen.

Waarom wachtte de ECB zo lang met een renteverhoging?
Omdat het economisch herstel na COVID in de eurozone nog steeds wankel is, wachtte de ECB lang met het verhogen van de rente. In aanvang ging de ECB er vanuit dat de inflatie tijdelijk was. De  oorlog in Oekraïne zorgt ervoor  dat prijzen voor energie en voedsel stijgen.  Ook zijn diverse productieketens als gevolg van de coronacrisis verstoord. Factoren waar de ECB geen invloed op heeft en langer duren dan verwacht. De angst voor inflatie onder bedrijven en consumenten neemt toe, als dit te lang duurt kan dit werkelijkheid worden. Daarom besloot de ECB de rente toch te verhogen. Daarnaast speelt mee dat de verhouding EUR/USD  door een krapper monetair beleid in Amerika verslechterd is. Door deze verslechtering worden geïmporteerde goederen nog duurder en kan de inflatie verder oplopen.

Wat is de impact op mijn zakelijke financiering?
Het is goed om onderscheidt te maken in de verschillende rentemarkten, de geldmarkt voor kortlopende rentes en de kapitaalmarkt voor langlopende rentes (vanaf circ 2 jaar). De rente op je zakelijke kredietfaciliteit wordt kortlopend ingekocht op de geldmarkt. Dit is bijvoorbeeld een variabele of Euribor rente. De rente op je zakelijke geldlening wordt langlopend ingekocht, op de kapitaalmarkt. De 3-maands Euribor nam sinds half juni met 0,5% toe. Voor de lange rente, die wordt gefund op de kapitaalmarkt was de renteverhoging al grotendeels ingeprijsd. Je ziet de kapitaalmarktrentes vanaf midden juni zelfs weer afnemen als gevolg van vrees voor een recessie onder beleggers. De 5 jaars rente bijvoorbeeld daalde al met ongeveer 1%.

Hoe komt mijn tarief tot stand?
De rente op een zakelijke financiering bestaat uit drie componenten; de inkoop, de marge en de liquiditeitsopslag. De grootbanken zijn hierin niet transparant omdat met name de liquiditeitsopslag concurrentiegevoelig is. Deze wordt rechtstreeks gelieerd aan de mate waarop de bank in staat is op de kapitaalmarkt geld aan te trekken.  Hierdoor komt het interne fundingtarief (inkoop + liquiditeitsopslag) van de bank vaak niet overeen met de rentes die je op internet of in het Financieel Dagblad ziet. De liquiditeitsopslagen nemen inmiddels ook toe. Hierdoor is het lastig de tariefsopbouw goed te volgen. Dan heb ik het nog niet over de voortdurende wijzigingen van hoe de bank haar marge op zakelijke geldleningen bepaalt. Als je in een voor de bank niet al te aantrekkelijke sector zit, kan het zo maar zijn dat je, ondanks goede resultaten, een extra risico-opslag betaalt.

Goed verhaal, maar wat gaat de rente doen?
Je ziet dat er veel factoren zijn die van invloed zijn op het tarief. Uit vrees voor een recessie daalt de kapitaalmarktrente de laatste maand, terwijl de economen van de Rabobank de enige zijn die een milde recessie voorspellen.  Weinig economen geven een concrete voorspelling, ABN AMRO deed dat recent wel. Zij verwacht dat de 10-jaarsrente eind 2023 met circa 0,35% is gestegen. Ze geeft ook aan dat deze eerst nog wat kan dalen.

Wat kan ik met de renteverhoging doen?
Kijk wanneer jouw (vaste) rentecontract afloopt. Heb je één zakelijke geldlening waarvan de rente binnenkort afloopt? Of heb je meerdere geldleningen met een gespreide rentevervalkalender? Houd in ieder geval rekening met een stijging van 1,0 tot 1,5% ten opzichte van eerder dan begin dit jaar afgesloten rentecontracten. Let ook op de rente op je zakelijke kredietfaciliteit.

Zit je op dit moment met een renteverhoging of in een offertetraject met de bank? En wil je eens sparren?
Neem gerust contact op met jouw Eijgen Finance adviseur.

Deze kennisblog is geschreven door Eijgen Finance adviseur Tonny van Dijk.

Waarmee kunnen we je helpen?